Alert

[typo_alert style="typo_failed" type="typo_rounded typo_border"] your contents here... [/typo_alert]
[typo_alert style="typo_success" type="typo_rounded"] your contents here... [/typo_alert]
[typo_alert style="typo_warning" type="typo_border"] your contents here... [/typo_alert]
[typo_alert style="typo_info" type="typo_rounded"] your contents here... [/typo_alert]
STYLES: typo_failed, typo_success, typo_warning and typo_info
TYPES: typo_rounded and typo_border
WhatApp